Aktuálny obsah

rubriky

Časopis Biológia, ekológia, chémia (BECH) sa zameriava na problematiku prírodovedného vzdelávania, na pôvodné vedecké štúdie v uvedenej oblasti, prináša informácie o vedeckých objavoch a  zaujímavostiach v biológii, ekológii a chémii.

Časopis informuje o nových učebniciach a publikáciách, inovatívnych prístupoch vo vzdelávaní a poskytuje informácie o žiackych prírodovedných súťažiach. Na stránkach časopisu nájdete tiež recenzie publikácií, profily výnimočných osobností a komentáre čitateľov k rôznym aktuálnym témam.

Časopis vytvára a poskytuje priestor na prepojenie teórie, výskumu a praxe v oblasti prírodovedného vzdelávania.
Všetky články publikované v časopise Biológia, ekológia, chémia sú recenzované.

 • DIDAKTIKA PREDMETU
  - výskumné práce realizované v rámci jednotlivých odborových didaktík,
  návrhy na spôsob výkladu učiva, interpretovanie skúseností z vyučovania,
  organizovanie exkurzií, praktických cvičení a pod.
 • ZAUJÍMAVOSTI VEDY
  -
  odborné vedecké články, najnovšie vedecké objavy, nové odborné publikácie a pod.
 • NOVÉ UČEBNICE
  -
  nové učebnice z biológie, ekológie, chémie
 • INFORMUJEME A PREDSTAVUJEME
  -
  rozličné aktuálne informácie z rôznych podujatí v oblasti školstva, informácie z MŠ SR,
  z vedeckých inštitúcií, študijné smery, odbory univerzít v SR, vedecké pracoviská,
  uplatňovanie absolventov
 • NAPÍSALI STE NÁM
  -
  námety, otázky čitateľov
 • OLYMPIÁDY A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY
  -
  informácie o biologických a chemických olympiádach, podnety na samostatnú
  a záujmovú prácu žiakov mimo vyučovacieho procesu
 • RECENZIE
  -
  posúdenie nových publikácií z odborov
 • OSOBNOSTI A VÝROČIA
  -
  profil osobností z chemických a biologických vied, jubileá
 • NÁZORY A POLEMIKY
  -
  diskusie z korešpondencie čitateľov
 • NÁPADY A POSTREHY
  -
  rozličné námety použiteľné vo vyučovaní, pripomienky k učebniciam,
  možnosti používania alternatívnych učebníc, iných pomôcok,

  demonštrovanie pokusov a pod.
 • PREČÍTALI SME ZA VÁS
  - upozornenie na zaujímavé články, knihy, weby