Current issue

ročník 3, 1998, č. 1, ISSN 1335-8960

obsah čísla 1

Prijímacie skúšky z biológie na prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Soňa Grmanová, Henrieta Meszárošová

Možnosti využitia aplikačného programu Microsoft PowerPoint 97 vo výučbe predmetu ekológia
Lýdia Končeková, Alexander Fehér

Zaujímavosti neživej prírody okolia Bratislavy
Mária Bizubová

Unikátne producenty metánu
Miloslav Greksák, Peter Šmigáň

Ílové minerály okolo nás
Karol Jesenák

Prvá učebnica k novým učebným osnovám biológie je na svete
Jana Višňovská

Nové trendy vo výučbe prírodovedných predmetov a technológií vo vzdelávacom systéme v Izraely
Beáta Brestenská

SEKOS - Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV
Pavol Eliáš

Príprava plynov v jednoduchom vyvíjači plynov vo vyučovaní chémie
Mária Ganajová, Mária Siváková

Tvorivosť talentov a medzinárodná chemická olympiáda
Miroslav Prokša, Anton Sirota

Brtek, Ľ. Vybrané kapitoly z ekológie cicavcov. PriF UK, Bratislava, 1996.
Alfréd Trnka

Okáli, I. a kol. Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska
Peter Puchala

Jean-Baptist Lamark (1744 - 1829) a prírodné vedy
Zlatica Országhová

Hygroskopické pohyby rastlín
Ľudmila Čižmárová

Bocian biely (Ciconia ciconia) v okolí Prešova
Peter Puchala

Nové učebné osnovy prírodopisu v ZŠ a medzipredmetové vzťahy
Danica Božová

ročník 3, 1998, č. 2, ISSN 1335-8960

obsah čísla 2

Námety na laboratórne cvičenia k téme Enzýmy
Daniela Račková

Úroveň pochopenia fyziologických pojmov žiakmi gymnázií
Katarína Ušáková, Milan Zeman

Revitalizácia rieky Moravy
Mikuláš J. Lisický

Programovaná smrť buniek rastlín
Oľga Erdelská

Používanie platných číslic v chemických výpočtoch
Blažena Papánková, Iveta Ondrejkovičová

Pracovný zošit z chémie
Daniela Joniaková

Osemdesiat rokov a dvadsať kníh Jozefa Poneca
Andrej Stollman

Laboratórne metódy výskumu minerálov a hornín I. Orientačné chemické skúšky
Lídia Turanová

Možnosti využitia akvária vo vyučbe so zameraním na mikroskopické živočíchy
Eva Tirjaková, Jana Koščová

Hry s laboratórnymi pomôckami
Natália Arpášová

Nový pohľad na vyučovanie biológie
Zuzana Ondrejíčková

ročník 3, 1998, č. 3, ISSN 1335-8960

obsah čísla 3

Environmentálna výchova ako súčasť základných hodín biológie v gymnáziách
Jana Višňovská

Pohľad na vývoj a súčasný stav vyučovania geológie
Lídia Turanová, Mária Bizubová

Aktuálne o vyučovaní chémie v základných školách
Mária Lichvárová, Ivan Ružička, Otto Tomeček, Milan Melicherčík, Oľga Daxnerová, Nadežda Gajdošová

Ako si môžeme chrániť svoje zdravie
Helena Hrubišková

Naše jašterice vo svete plazov
Ivan Bartík

Kryštalografia s ľudskou tvárou
Pavek Fejdi

Chémia pre 1. ročník SPŠCH
Viera Miškovicová

Národná ekologická konferencia vo Zvolene

Biele noci
Eduard Stloukal

3-butén-1-ol alebo but-3-én-1-ol?
Pavol Elečko

Recenzia
Terézia Schwartzová

Laboratórne metódy výskumu minerálov a hornín II.
Lídia Turanová

Nešťastný chemko
Mária Lichvárová

Tajnička
Anna Prokešová

Precvičte si názvoslovie

ročník 3, 1998, č. 4, ISSN 1335-8960

obsah čísla 4

Aj Borská nížina skrýva v sebe veľa zaujímavého
Mária Bizubová

K problematike kvantitatívnych úloh v predmete chémia
Peter Silný, Anna Tóthová

Učebné výsledky žiakov stredných škôl zo všeobecnej a anorganickej chémie I.
Tomáš Lavický

Postoje a názory žiakov na zmysluplnosť učiva prírodopisu - biológie na základnej škole
Milan Veselský

Toxoplazma gondii a toxoplazmóza
D. Červeň, N. Jalili

Nelineárne dynamické systémy a možnosti ich využitia v stredoškolskej výučbe
Ľubica Adamčíková, Peter Ševčík

Informácie v chémii a chemické informácie
Karol Jesenák

Všeobecná didaktika
Milan Gnoth

Modelové spracovanie praktických cvičení na príklade učiva
Katarína Ušáková, Ľubomíra Bukvaiová

Osemsmerovka

Krížovka
Mária Žišková