Current issue

Mimoriadne číslo časopisu

There are no translations available.

Vážení čitatelia,

Mimoriadne číslo časopisu Biológia Chémia a Ekológia sa vydáva z príležitosti ukončenia projektu „Rozvoj Centra excelentnosti na využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života“ (ITMS 26240120027) spolufinancovaného Európskou úniou. Predložený projekt vychádzal z analýzy priorít a potrieb vedeckého výskumu vo svete, Európskej únie a z potenciálu, ktorý UK predstavuje prostredníctvom excelentných jedincov a kolektívov v oblasti vied o živej prírode s cieľom zabezpečiť rozvoj a uplatnenie genomiky, proteomiky, bunkového inžinierstva a bioinformatiky v medicíne a biotechnológiách.


Pre rozvoj moderného biomedicínskeho výskumu v rámci Slovenskej republiky je nevyhnutné splnenie minimálne troch predpokladov: (i) investovať finančné prostriedky do vybavenia slovenských laboratórií modernou prístrojovou technikou, (ii) získať príslušné know-how najmä úzkou spoluprácou s poprednými zahraničnými pracoviskami a (iii) pripraviť a stabilizovať kvalifikovaných výskumných pracovníkov najmä z novej generácie študentov a absolventov našich univerzít. Jedným z možných riešení je integrácia existujúcich špičkových výskumných tímov do spoločných vedecko-edukačných centier na báze komplementárnej expertízy. V súhlase s uvedenou predstavou, bolo ambíciou projektu „Rozvoj Centra excelentnosti na využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života“, (ITMS 26240120027) rozvíjať položené základy špičkového centra zameraného na biomedicínsky výskum a vzdelávanie v tejto oblasti na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a partnerských pracovísk z UK a Slovenskej akadémie vied.

Poslaním Centra excelentnosti na využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality životabolo zabezpečiť výskum a vzdelávanie v oblasti biomedicíny a biotechnológie pre potreby Slovenskej republiky, a súčasne sa stať významnou súčasťou Európskeho výskumného priestoru. Pre naplnenie tohto zámeru bol potrebný synergický efekt koordinovaného prepojenia prírodovedného a  biomedicínskeho výskumu. Ťažisko riešenia v rámci tohto projektu bolo založené na výskumných kapacitách a infraštruktúre Prírodovedeckej fakulty UK, Lekárskej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Farmaceutickej fakulty UK. Prepojenie špičkového experimentálneho výskumu s pracoviskami SAV – Virologickým ústavom SAV a Ústavom molekulárnej biológie SAV ako aj modernými manažérskymi prístupmi bolo nevyhnutným predpokladom pre úspešnú realizáciu biomedicínskeho výskumu v oblasti ochrany zdravia.

Snahou autorov článkov bolo priblížiť niektoré nové poznatky z oblasti biomedicínskeho výskumu čitateľom z radov študentov i pedagógov všetkých typov škôl.

Gabriela Gavurníková, Marta Kollárová