Current issue

ročník 19, 2015

There are no translations available.

ročník 19, 2015, č. 4, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Príklad využitia konštruktivistického prístupu na hodine biológie
Ľubica Lisková, Zuzana Haláková

Využívanie iPadu ako mobilného zariadenia – reakcie a postoje žiakov
Tibor Nagy, Soňa Nagyová, Andrej Komada

Atraktivita akustického a vizuálneho vnímania cudzokrajných zástupcov hmyzu pozorovaných žiakmi v školských podmienkach
Radoslav Kvasničák, Katarína Korecová

Informujeme, predstavujeme

R a S vety už neplatia, nastúpil systém GHS
Ján Reguli, Ivona Paveleková

Nové učebnice z Katedry chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity
Ján Reguli


ročník 19, 2015, č. 3, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Inovované štandardy – tematické plány a ročníky v biológii po novom
Mariana Páleníková, Jana Višňovská, Soňa Nagyová

Analýza diagramov ilustrujúcich predstavy o vzniku a vývoji života na Zemi vo vybraných učebniciach biológie pre základné a stredné školy
Adriana Mokrá

Postoje žiakov k využívaniu interaktívneho prostredia LMS Moodle
Eliška Havlová, Tibor Nagy, Soňa Nagyová

Nápady a postrehy

Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie
2. Výroba železa
Mária Linkešová, Monika Ruščančinová Worobelová

Olympiády a mimoškolské aktivity

38. Letná škola chemikov na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity
Ján Reguli


ročník 19, 2015, č. 2, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Požiadavky na tvorbu a hodnotenie edukačného softvéru z hľadiska úrovne kognitívneho vývinu žiakov a študentov, ktorým je určený
Milan Veselský

Inovovaný štátny vzdelávací program predmetu biológia pre nižšie stredné vzdelávanie (základné školy)
Mariana Páleníková, Soňa Nagyová

Úroveň osvojenia biologických pojmov tematického celku „Biológia bunky a všeobecné vlastnosti živých sústav“ žiakmi gymnázia
Katarína Ušáková, D. Kancírová

Zaujímavosti vedy

Transport Na+, K+ a Mg2+ cez epitel bachora prežúvavcov
Martin Daňo, Michal Galamboš, Oľga Rosskopfová

Nápady a postrehy

Využitie zoologických záhrad, chovných a rehabilitačných staníc živočíchov pri vzdelávaní budúcich učiteľov biológie
Peter Urban, Marcela Adamcová, Radovan Malina

Informujeme, predstavujeme

Konferencia o výučbe ochrany prírody na vysokých školách
Juraj Švajda, Peter Urban


ročník 19, 2015, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Vyučovacie ciele v podmienkach participatívneho vzdelávania vo vyučovaní biológie
Katarína Ušáková

Zo života kvasiniek – príklad školského experimentu s podporou digitálnych meracích zariadení
Marek Skoršepa, Eva Stratilová Urválková, Petr Šmejkal, Pavel Teplý

Zaujímavosti vedy

Stav klenby nohy u detí vo veku 7 a 8 rokov z Trnavy a okolia
Katarína Dobrotková

Nápady a postrehy

Môže byť geológia v niečom užitočná pre učiteľov chémie?
Karol Jesenák

Funkčné technologické modely historických výrob a ich didaktické využitie:
1 VÝROBA MYDLA

Mária Linkešová, Helena Kurusová

Informujeme, predstavujeme

Vyšla zbierka riešených úloh z fyzikálnej chémie
Mária Linkešová