Current issue

ročník 20, 2016

There are no translations available.

ročník 20, 2016, č. 4, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Interaktívne demonštračné experimenty s tabletovou podporou
Jozef Bašista, Zuzana Ješková

Problematika chemických reakcí v praktické výuce chemie
Vladimír Sirotek, Šárka Štrejchýřová

Úspěšnost dívek a chlapců v přírodovědném vzdělávání
Renata Šulcová, Tereza Cífková

Úroveň osvojenia vybraných biologických pojmov v učive 9. ročníka ZŠ
Eva Tarajová, Katarína Ušáková, Soňa Nagyová

Porovnanie a analýza učebných úloh vo vybraných učebniciach biológie
Kristína Bučková, Zuzana Haláková, Soňa Nagyová

Prieskum fajčenia a pitia alkoholu na stredných školách
Tibor Nagy, Ivana Vlachová, Mariana Páleníková

Olympiáda a minoškolské aktivity

Čo ďalej s chemickou olympiádou?
Ján Reguli

Nápady a postrehy

Získavanie informácií z digitálnych obrázkov vo výučbe biológie na SŠ
Veronika Tomková, Katarína Kimáková

Databáza filmových scén z filmov premietaných v kinách pre aplikáciu vo vyučovaní biológie
Ján Štubňa, Silvia Hroncová


ročník 20, 2016, č. 3, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Výučba chémie pre 21. storočie
Mária Ganajová, Ivana Sotáková, Mária Siváková

Současnost a perspektivy badatelsky orientované výuky
Věra Čížková, Hana Čtrnáctová

Možnosti využitia bádateľských aktivít vo výučbe prírodovedných predmetov
Miriam Spodniaková Pfefferová, Stanislav Holec, Martin Hruška, Janka Raganová

Mapovanie bádateľských zručností žiakov stredných škôl
Brigita Balogová, Zuzana Ješková

Postoje a názory žáků při práci se školními měřicími systémy a badatelsky orientovanými úloham
Petr Šmejkal, Marek Skoršepa, Eva Stratilová Urválková

Zisťovanie úrovne prírodovednej gramotnosti vysokoškolákov využitím metodiky TOSLS
Darina Lešková, Katarína Ušáková, Elena Čipková

Zisťovanie úrovne vedomostí žiakov 6. ročníka základných škôl z biológie
Soňa Nagyová, Katarína Ušáková, Elena Čipková, Mária Kucháriková

Informujeme, predstavujeme

Bezpečnosť a regulácia potravinárskych aditív
Ján Reguli, Ivona Paveleková

Nápady a postrehy

Experimentovanie s polymérmi
Jana Braniša, Zita Jenisová, Zuzana Pucherová

Recenzie

Učebnica biológie pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom
Alžbeta Hornáčková

ročník 20, 2016, č. 2, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Existují metodologická východiska pro vytváření inovací přípravy učitelů biologie?
Miroslav Papáček

Současný stav a perspektivy didaktiky chemie
Hana Čtrnáctová, Martin Bílek

Inovácia ŠVP verzus na ňu nadväzujúce pedagogické a didaktické dokumenty
Peter Kelecsényi, Mariana Páleníková

Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov
Jarmila Kmeťová, Marek Skoršepa

Chápanie všeobecnodidaktických pojmov budúcimi učiteľmi prírodovedných predmetov
Zuzana Haláková, Michal Vrabec

Prirodzené predpoklady plánovania pedagogického výskumu u študentov učiteľstva
Andrea Urbanová, Mária Orolínová

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti aktívnou prácou
s odborným textom u žiakov gymnázia s využitím
komplexných úloh
Blanka Turčanová, Katarína Ušáková

ročník 20, 2016, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Je voda vodivá? Príklad využitia senzora vodivosti a výskumne ladenej koncepcie vyučovania vo vyučovaní chémie na ZŠ
Vladimír Gašparík, Miroslav Prokša

Realizácia bádateľských aktivít s využitím počítačom podporovaných experimentov z termochémie na ZŠ
Vladimír Gašparík, Miroslav Prokša

Zaujímavosti vedy

Biologicky cenné látky v cesnaku kuchynskom (Allium sativum L.)
Marianna Lenková, Ján Tomáš, Judita Bystrická, Petra Kavalcová

Osobnosti a výročia

Prvý slovenský ekológ František Jozef Turček (1905 – 1977)
Pavol Eliáš