Aktuálny obsah

Editoriál 2016

Vážení čitatelia,

V druhom čísle 20. ročníka časopisu a v nasledujúcich dvoch číslach prinášame okrem bežných príspevkov, ktoré prišli do redakcie, aj výber niekoľkých článkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii ScienEdu 2016 s podtitulom

INOVÁCIE A TRENDY V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ.

Podujatie organizovala Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty UK v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v dňoch 1. – 3. júla 2016 v Bratislave.

Odborný program konferencie bol zameraný na riešenie aktuálnych problémov týkajúcich sa inovácií a trendov v prírodovednom vzdelávaní. Tematické okruhy, okolo ktorých sa príspevky účastníkov združovali, boli nasledovné:

  1. Problémy a perspektívy učiteľského vzdelávania.
  2. Kurikulárne trendy v prírodovednom vzdelávaní.
  3. Výskum v teórii vyučovania prírodovedných predmetov (súčasný stav a perspektívy).
  4. Digitalizácia vzdelávania.
  5. Príprava budúcich učiteľov prírodovedných predmetov.

Keďže medzinárodná konferencia bola organizovaná pri príležitosti 30. výročia od založenia Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty UK, pracovisku a pracovníkom katedry želáme veľa pracovných úspechov, medzinárodný ohlas a zanietených študentov.

Vážení čitatelia, veríme, že si v danej ponuke článkov nájdete podnetné informácie.

Redakcia časopisu