Aktuálny obsah

ročník 23, 2019

ročník 23, 2019, č. 4, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Plasty a ich štruktúra v kontexte výskumne ladených aktivít
Jana Bronerská, Michaela Žemlová

Prepájanie bádateľsky orientovaného vyučovania a terénneho vyučovania v geografii
Anna Hricková, Dagmar Popjaková, Petra Karvánková

Riadenie a hodnotenie poznávacieho procesu študenta v chemickom experimente s pridanou hodnotou digitálnych technológií
Beáta Brestenská, Ivana Faďoš, Katarína Szarka

Nápady a postrehy

Námety výskumne ladených aktivít (IBSE) z organickej chémie pre ISECD 2 (III. časť – výroba octu)
Katarína Kotuľáková, Ľubomír Held, Simona Stanková

Námety výskumne ladených aktivít (IBSE) z organickej chémie pre ISECD 2 (IV. časť – deriváty uhľovodíkov)
Katarína Kotuľáková, Ľubomír Held, Simona Stanková

ročník 23, 2019, č. 3, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Evaluace badatelských aktivit
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši

Rozvoj matematického myslenia v chemickom vzdelávaní
Katarína Szarka, György Juhász

Fenoly v experimentální práci učitelů chemie
Václav Richtr, Kristýna Nová

Pohybové aktivity vo výučbe biológie
Ivana Slepáková, Anna Mišianiková

Botanická záhrada ako priestor pre aktívne bádanie žiakov
Andrea Lešková, Zuzana Compeľová, Andrea Fridmanová

Nápady a postrehy

Námety výskumne ladených aktivít (IBSE) z organickej chémie pre ISECD 2 (II. časť)
Katarína Kotuľáková, Ľubomír Held, Simona Polláková, Simona Tarajová

Aktívne vzdelávacie prístupy – využitie interdisciplinárnych vzťahov v príprave budúcich učiteľov chémie a biológie
Renata Bellová

ročník 23, 2019, č. 2, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Nosné myšlienky súvisiace s konceptom energia vo vyučovaní chémie
Miroslav Prokša, Anna Drozdíková

Formatívne hodnotenie v prírodných vedách, matematike a informatike na Slovensku
Mária Ganajová, Stanislav Lukáč, Katarína Kimáková, Veronika Jurková, Zuzana Ješková, Ivana Sotáková, Katarína Szarka, Ľubomír Šnajder, Ján Guniš

Zamyslenie nad podnetmi zvyšujúcimi chemickú gramotnosť
Danica Melicherčíková, Renata Bellová

Zisťovanie žiackych predstáv a skúsenosti s overovaním aktivít vybranej kľúčovej tézy z biológie na základnej škole
Katarína Ušáková, Soňa Nagyová, Elena Čipková

Edukácia geografie miestnej krajiny s využitím elektronickej učebnice a návrh jej hodnotenia
Martina Škodová, Lenka Balážovičová, Štefan Ferenc, Alfonz Gajdoš, Bohuslava Gregorová, Richard Pouš, Michaela Žoncová

Nápady a postrehy

Námety výskumne ladených aktivít (IBSE) z organickej chémie pre ISECD 2 (I. časť)
Katarína Kotuľáková, Ľubomír Held, Simona Polláková, Jana Bronerská

ročník 23, 2019, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Predstavy žiakov základnej školy o nervovej sústave človeka a identifikácia miskoncepcií
Katarína Ušáková, Martina Mižúrová

Didaktická rekonštrukcia biochemickej problematiky na základnej škole
Dominika Koperová, Katarína Kotuľáková, Jana Kováčovská

Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov v tematickom celku Premeny látok s využitím IBSE
Helena Galková, Katarína Kotuľáková

Nápady a postrehy

Výučba biológie na náučnom chodníku slaniskového typu v Tvrdošovciach (okres Nové Zámky)
Beáta Miklášová, Oto Majzlan