Aktuálne číslo

ročník 24, 2020

ročník 24, 2020, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Prírodovedná gramotnosť a kritické zhodnotenie mediálnych výstupov
Katarína Kotuľáková

Je potrebné zvýšiť informovanosť žiakov učebného odboru kaderník o vplyve farbenia vlasov na vznik rakoviny?
Jazmína Székházi Hlavatá, Eliška Gálová

Formatívne hodnotenie z hľadiska zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce
Katarína Szarka, Beáta Brestenská, Mária Ganajová

Využitie geologických lokalít učiteľmi vo vyučovaní na základných školách a gymnáziách
Alžbeta Hornáčková

Nápady a postrehy

Námety výskumne ladených aktivít (IBSE) z organickej chémie
pre ISECD 2 (V. časť– opticky aktívne látky)

Katarína Kotuľáková, Simona Polláková, Ľubomír Held

Námety výskumne ladených aktivít (IBSE) z organickej chémie
pre ISCED 2 – plasty (I)

Jana Bronerská, Michaela Žemlová