Current issue

Volume 12, 2008

Volume 12, 2008, Number 1
ISSN 1335-8960

content

Čo nové prinieslo štátne kurikulum pre gymnáziá do biológie?
Jana Višňovská, Katarína Ušáková

Sú kocky hodené definitívne? Poznámky ku koncepcii obsahovej výstavby predmetu chémia v kontexte obsahovej výstavby ostatných prírodovedných predmetov v nižšom sekundárnom vzdelávaní
Ľubomír Held

Monoterpenoidné indolové alkaloidy, ich biosyntéza a využitie vo farmaceutickej praxi
František Bilka, Andrea Bilková, Andrea Balažová

Využitie rastlín v genotoxikológii
Alexandra Hudecová, Eliška Gálová

Zamyslenie sa nad úlohami z chemickej olympiády z fyzikálnej chémie
Ján Reguli

Nepôvodné druhy našej ichtyofauny
Jozef Tomeček, Slávka Siryová

Námet na vyučovaciu hodinu s environmentálnym zameraním: Globálne otepľovanie
Ivana Švoliková

Zdravotné riziká pitia sýtených vôd a nápojov
Miroslav Poláček, Štefan Poláček

Andrej Kmeť – sto rokov od jeho úmrtia
Danica Černušáková

Erdelská, O., Erdelský, K., Kvačala, M., Dugas, D., Komárová, Z.: Atlas liečivých rastlín
Elena Masarovičová

Ľubomír Held a kol.: Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách
Vladimír Sekerka

Volume 12, 2008, Number 2
ISSN 1335-8960

content

Muži a ženy v škole (Pohlavné a rodové rozdiely a ich prejavy v interakcii učiteľov a žiakov)
Helena Hrubišková

Schopnosť vedecky pracovať v kurikulárnom obsahu prírodovedy
Kristína Žoldošová

Mastné kyseliny a lipoxygenázy
Ivana Holková, Marián Vanko, Marek Obložinský, Lýdia Bezáková

Látky prírodného charakteru a ich antimutagénny a antikarcinogénny účinok
Katarína Hašplová, Andrea Ševčovičová

Odišiel profesor Ľudovít Pastýrik
Karol Erdelský

Hrdziak lesný tak ako ho (ne)poznáme
Lucia Kozubová

Filmy na pomoc environmentálnemu vzdelávaniu
Dana Šubová

Námet na vyučovaciu hodinu chémie s environmentálnym zameraním: Ozónová diera
Ivana Švolíková

Názorná Elektrochémia na internete (Teória, príklady, experimenty, animácie)
Zuzana Melichová, Ján Reguli, Iveta Nagyová

Voda – najdôležitejšia chemická zlúčenina, jej anomálne a unikátne vlastnosti
Miroslav Poláček, Štefan Poláček

Hodina biológie s využitín IKT
Adriana Petrová, Bartolomej Petro

Volume 12, 2008, Number 3
ISSN 1335-8960

content

Problematika drogových závislostí očami žiakov vybraných škôl – lokalita Bratislava a Orava
Martina Žemličková, Soňa Nagyová, Milan Kubiatko, Tibor Nagy

Neznáme parazity – jazyčnatky (Pentastomida, Linguatulida)
Jana Christophoryová

Prióny – bielkovinové infekčné častice prinášajúce smrť
Eva Miadoková

K problematike Parkinsonovej choroby
Darina Petrleničová, Karin Gmitterová

K počiatkom biologickej olympiády na Slovensku
Pavol Eliáš

Milan Gnoth a kol.: Pedagogická prax pre študentov učiteľských kombinácií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
Milan Veselský

Opustil nás RNDr. Mikuláš Juraj Lisický, CSc.
Ľudovít Kocian

Vtáky v histórii a v živote človeka
Alfréd Trnka

Ryšavka žltohrdlá (Apodemus flavicollis Melchior, 1834)
Mária Plachá

Predstavuje francúzsky projekt prírodovedného vzdelávania „La main á la pâte“
Jarmila Kirchmayerová

Model vyučovania ekológie so zameraním na ekologické vzťahy lesného ekosystému
Radoslav Kvasničák, Ľubomír Held

Námet na vyučovaciu hodinu chémie s environmentálnym zameraním: Kyslé dažde
Ivana Švolíková

Volume 12, 2008, Number 4
ISSN 1335-8960

content

Výsledky pedagogického výskumu zameraného na environmentálnu výchovu a vzdelávanie vo vyučovaní anorganickej chémie na gymnáziách
Ivana Švolíková

O „živých“ konských vlasoch – strunovcoch (Nematomorpha)
Jozef Plachý

Sclerosis multiplex
Andrea Barčíková

In vitro testovanie toxicity chemických látok
Ľuboš Danišovič

Európska ekologická federácia (EEF)
Pavol Eliáš

Rozsievky zo sedimentov
Lucia Poláková, Elena Štefková

Pozitívne výsledky experimentálneho overovania projektu „Vyhrňme si rukávy“ dali zelenú jeho ďalšiemu rozširovaniu
Jarmila Kirchmayerová

Ako učiť ekológiu pútavo alebo „Projekt Aquawis“
Thomas Korte, Eva Bulánková, Jarmila Lešková

Využitie modelu Ekodomu vo vyučovaní environmentálnej problematiky v prírodovedných predmetoch – inšpirácia na realizáciu prierezovej témy
Zuzana  Dzurišinová

Hrad chémii svedčí
Ján Slanicay