Current issue

Volume 11, 2006

ročník 11, 2006, č. 1, ISSN 1335-8960

obsah čísla 1

Bibliografické odkazy a citovanie podľa normy STN ISO 690
Jarmila Kmeťová

Súčasné prístupy k využívaniu IKT vo vyučovaní biológie
Milan Kubiatko, Soňa Nagyová, Katarína Ušáková

Videokonferencie a ich využitie vo vyučovaní biológie
Elena Čípková, Eva Šestáková, Katarína Ušáková

Využitie osmotických javov biologických sústav vo výučbe chémie a biológie
Miroslav Poláček, Štefan Poláček

Čo je to nádorové ochorenie (rakovina) ako vzniká a ako sa pred ním chrániť
Čestmír Altaner

Kmeňové bunky – biológia a potencionálne využitie
Marcela Uličná

Čo sú to fylosilikáty
Karol Jesenák

Úlohy na hodnotenie prírodovednej gramotnosti
Paulína Koršňáková

prof. RNDr. Milan Pospíšil, DrSc. (1931 – 2006)
Daniela Siváková

ročník 11, 2006, č. 2, ISSN 1335-8960

obsah čísla 2

Najčastejšie chyby v úrovni osvojenia pojmov v učive genetika
Katarína Ušáková, Ľubica Lackovičová

Zaradenie problematiky „Koloidné sústavy“ do učebných osnov stredných a vysokých škôl nechemického zamerania
Štefan Poláček, Miroslav Poláček

Je rakovina dedičná?
Čestmír Altaner

Liečivá a vnútromaternicový vývin
Ján Rajec, Milan Kriška, Ivan Varga , Štefan Polák

Bakalárske štúdium chémie na Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Marta Sališová

Úlohy z biológie pre maturitný test (do banky úloh)
Paulína Koršňáková, Adriana Mokrá

Skúsenosti s používaním učebného textu „Országh, I., Tirjaková, E. a Mrva, M.: Cvičenia z mikroskopickej techniky. Univerzita Komenského, Bratislava 2005, 75 s.“
Danka Macková

Akademik Viliam Thurzo – zakladateľ modernej onkológie na Slovensku
Igor M. Tomo, Ivan Varga

Kukučky – Cuculiformes
Marek Vaculík, Zlatica Országhová

ročník 11, 2006, č. 3, ISSN 1335-8960

obsah čísla 3

Najčastejšie chyby v úrovni osvojenia pojmov v učive systém, fylogenéza a ekológia živočíchov
Katarína Ušáková, Ivana Andelová

Overovanie úrovne osvojenia návrhu vzdelávacieho štandardu z chémie pre 2. ročník gymnázií so štvorročným štúdiom
Peter Silný, Ivana Pichaničová

Zdôraznenie významu koncentrácie vodíkových iónov a tlmivých roztokov v biologických dejoch vo výučbe chémie a biológie
Miroslav Poláček, Štefan Poláček

Čo sú probiotiká?
Martin Sojka

Molekulovo nasmerovaná terapia nádorov
Čestmír Altaner

Siamské dvojčatá z pohľadu embryológie a súčasnej medicíny
Ivan Varga, Štefan Polák, Igor M. Tomo, František Tóth, Eliška Kubíková

Fyziologické tajomstvo skorbutu
Marek Skoršepa

Zalenského zákon o premenlivosti anatomických znakov listov rovnakej rastliny
Pavol Eliáš

Prvé skúsenosti z novej formy postgraduálneho vzdelávania učiteľov chémie
Mária Lichvárová, RNDr. Ivan Ružička, Mária Ganajová, Lucia Kukľová

XVI. medzinárodná biologická olympiáda v Číne
Pavol Eliáš

Zoologický slovník Obojživelníky – Amphibia
Viera Jánošková

Univ. profesor RNDr. Ján Martin Novacký
Ivan Hrabovec

ročník 11, 2006, č. 4, ISSN 1335-8960

obsah čísla 4

Problematika včelího medu v učebních úlohách pro integrované vyučovaní přírodovědných předmětu
Aleš Chupáč

IKT v praxi učiteľov – dôvody, ciele, želania...
Tibor Nagy

Prepočty veličín vyjadrujúcich zloženie roztokov
Jozef Tatiersky

Normálne a nádorové kmeňové bunky
Čestmír Altaner

Chlamýdiové infekcie – klinické prejavy, diagnostika a možnosti terapie
Danica Bartková, Róbert Dankovčík

Voľné radikály a antioxidanty
Monika Dvořáková

Recenzia publikácie Ivan Bartík, David Jandzík, 2006: Zoologický slovník Plazy – Reptilia
Radovan Smolinský

Zoologický slovník Vtáky – Aves
Ján Jamriška

prof. MUDr. Vladimír Vršanský – jeden zo zakladateľov modernej biomedicíny
Igor M. Tomo, Ivan Varga

Mlok podunajský
Marek Vaculík, Zlatica Országhová

Periodické vody – perspektívny biotop pre výskum mikrofauny
Eva Tirjaková, Andrea Švardová