Aktuálny obsah

ročník 10, 2005

ročník 10, 2005, č. 1, ISSN 1335-8960

obsah čísla 1

Ako ďalej v biológii na gymnáziách? (Súčasná prax, možnosti a perspektívy)
Katarína Ušáková, Jana Višňovská

Vzdelávacie výsledky žiakov z prírodopisu vo vzťahu k vzdelávaciemu štandardu v školskom roku 2003/2004
Mária Uhereková

Úlohy k tematickému celku Fyzikálne zmeny pri chemických reakciách pre 9. ročník základnej školy
Peter Silný, Jarmila Kmeťová

Živly v Tatrách
Štefan Maglocký

Pozor na kliešte!
Katarína Schwartzová

Biotické invázie
Pavol Eliáš

Môžu byť pôdne baktérie modré?
Darina Mikulášová, Marta Kollárová

Chemické a ekonomické výpočty

Osobnosti vedy v prírodovednom vzdelávaní
Danica Melicherčíková, Milan Melicherčík

ročník 10, 2005, č. 2, ISSN 1335-8960

obsah čísla 2

Výsledky overovania požiadaviek vzdelávacieho štandardu v učive Biológia človeka
Petra Selecká, Katarína ušáková

Osmotický tlak roztokov v chemických úlohách študentov škôl biologického zamerania
Štefan Poláček, Miroslav Poláček

Testy getoxicity na rastlinách
Miroslav Mišík

Invázne a invadujúce zavlečené druhy
Pavol Eliáš

Prínos európskych učencov k výskumu flóry a fauny Slovenska od 16. do polovice 19. storočia
Ivan Hrabovec

Rastliny, mýty, rituály a rastliny ako životná potreba
Terézia Schwartzová

Roztoče okolo nás
Miroslav Švaňa

Ako sa hodnotia diplomové práce
Karol Jesenák

Nové trendy vo výučbe kardiopulmonálnej resuscitácie
Ivan Varga, Gabriela Mgyarová, František Bauer, Eugen Gronych

ročník 10, 2005, č. 3, ISSN 1335-8960

obsah čísla 3

Skúsenosti s pozorovaním mitózy na praktickom cvičení v gymnáziu
Katarína Ušáková, Elena Čipková, Milada Švecová

Úroveň osvojenia vzdelávaciho štandardu z chémie pre tretí ročník gymnázií k tematickým celkom Prírodné látky a Základy biochémie
Peter Silný, Martin Meluš

Environmentálne minimum v obsahu učiva chémie základných škôl - problematika odpadov
Dagmar Vaculčíková

Geneticky modifikované rastliny - použitie a riziká
Otília Gašparíková

Biotické invázie ako proces
Pavol Eliáš

Substitúcie na benzéne - len elektrofilné?
Mária Mečiarová, Ida Lobotková

Polymérne ílové nanokompozity
Karol Jesenák

Kurz "mikroskopickej techniky"
Katarína Orlická, Iveta Piršelová

Celoživotné vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov na PriF UK
Miroslav Prokša

E. Mayr: Čo je to evolúcia
Pavol Eliáš

Tvorivé didaktické hry vo výučbe prírodopisu a biológie
Danica Fazekašová, Jarmila Dargová

ročník 10, 2005, č. 4, ISSN 1335-8960

obsah čísla 4

Identifikácia alternatívnych koncepcií študentov na príklade tematického celku biológia bunky
Michaela Lániková, Elena Čipková

Súčasné prístupy k využívaniu IKT na vyučovaní biológie
Peter Silný, Martin Meluš

Odraz vplyvu učebných štýlov študentov na úspešnosť v chemickom didaktickom teste
Zuzana Haláková, Miroslav Prokša

Včera baktériou, dnes bunkovou organelou
Matej Vesteg

Týmus človeka - zabudnutý orgán
Ivan Varga, Viera Pospíšilová, František Tóth, Alexandra Uhrinová

Fosfolipidy a fosfolipázy
Marek Obložinský, Ivana Holková

Alkaloidy maku siateho, ich biosyntéza a využitie vo farmaceutickej praxi
Andrea Balažová, Andrea Bilková, František Bilka, Marián Vanko

Problematika drogových závislostí očami žiakov vybraných škôl
Martina Žemličková, Soňa Nagyová, Milan Kubiatko, Katarína Ušáková

On-line korešpondečné prírodovedné semináre
Jarmila Kmeťová, Magdaléna Renčová

Ocenenie fakultných učiteľov pri príležitosti 65. výročia vzniku prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Miroslav Prokša

Opis rodu Gymnocephalus a jeho druhov na území Slovenska
Radovan Harant