Aktuálny obsah

ročník 9, 2004

ročník 9, 2004, č. 1, ISSN 1335-8960

obsah čísla 1

K možnostiam aplikácie informačno-komunikačných technológií v edukácii biológie
Renáta Bernátová, Milan Bernát

CD nosič „Chémia v kuchyni"
Ivana Dunčková, Mária Ganajová

Úroveň osvojenia vzdelávacieho štandardu z chémie pre 1. ročník gymnázií
Dana Kucharová, Peter Silný

Sinicové vodné kvety – ich úžitok a škodlivosť
František Hindák

Farba kvetov a gény
Oľga Erdelská, Blanka Böhmová

Zimovanie obojživelníkov
Viliam Vongerj

Jadrová energia – z histórie do prítomnosti
Eva Chmielewská

Oxidácia: stará reakcia – nový prístup
Mária Mečiarová

Výučba chémie – slávni chemici II
Humphry Davy (1778 – 1829), objaviteľ alkalických kovov a kovov akalických zemín
Danica Melicherčíková, Milan Melicherčík

Nechajme ich živé
Peter Holec

Príprava mladých ornitológov
Miriam Jakubičková

ročník 9, 2004, č. 2, ISSN 1335-8960

obsah čísla 2

Najčastejšie chyby v úrovni osvojenia pojmov v učive Biológia bunky a rastlín
Katarína Ušáková, Timea Gálová, Lucia Kubasová

Náročnosť vybraných vysokoškolských učebných textov z chémie
Milan Gnoth, Viera Chromeková

Možnosti využitia polysaridov pri liečbe nádorových ochorení
Soňa Svidová, Eva Miadoková

Mníška veľkohlavá opäť škodila na Slovensku
Ján Patočka, Ján Kulfan

Chránené rastliny Slovenska
Danica Černušáková

Čo je to mechanochémia?
Karol Jesenák

Výstavy na pomoc výučbe a popularizácii vedeckých poznatkov
Dana Šubová

Zneužitie chemických látok človekom – terorizmus
Milan Melicherčík, Danica Melicherčíková

ročník 9, 2004, č. 3, ISSN 1335-8960

obsah čísla 3

Nové laboratórne návody vo výučbe anorganickej chémie
Jozef Tatiersky, Martin Meluš

Pojmy v učive chémie základnej školy
Jarmila Kmeťová, Veronika Klátiková

Choroba génov
Eva Miadoková

Tioredoxin – jedinečný model pre štruktúrnu biológiu
Petra Štefanková

O projekte Zelená škola alebo pár informácií na úvod
Richard Meda

Naši olympionici u protinožcov
Pavol Eliáš

Opustil nás prof. RNDr. Dr.h.c. Otto Tomeček, PhD.
Kolektív katedry chémie

Človek a huby alebo ochrana makroskopických húb
Soňa Ripková, Pavel Lizoň

Salamandra Škvrni
Viliam Vongrej

Čo prilietalo v zime na kŕmidlo
Milan Kubiatko

ročník 9, 2004, č. 4, ISSN 1335-8960

obsah čísla 4

Jedovaté rastliny
Danica Černušáková

Chiralita organických zlúčenín a biologická aktivita stereoizomérov
Lila Kremžárová, Michal Malík, Marta Sališová, Andrej Boháč

Realizácia projektu „Ekoškola“ na Gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave
Zuzana Ondrejičková

Monitor 2004 – chémia
Ivana Pichaničová

40 rokov chemickej olympiády na Slovensku
Marta Sališová,

Nebezpečné rastliny z dovozu (invázne rastliny)
Ida Hantabálová

Mineralógia aj pre teba
Andrea Herková, Ivan Potočňák

Roháč obyčajný (Lucanus cervus L., 1758)
Jozef Plachý