Aktuálny obsah

ročník 7, 2002

ročník 7, 2002, č. 1, ISSN 1335-8960

obsah čísla 1

Význam grafických úloh v transformácii vzdelávania s využitím IKT
Adriana Mokrá, Katarína Ušáková

Úroveň osvojenia vzdelávacieho štandardu z chémie žiakmi 9. ročníka základnej školy
Henrieta Horná, Peter Silný

Koncepcie zdravia ekosystémov
Pavol Eliáš

Využitie poznatkov bioanorganickej chémie v praxi
Mária Reháková

Cyklotrón – špirála poznania
Fedor Macášek

Jubilujúce časopisy
Pavol Eliáš

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského – spoluorganizátorka medzinárodnej konferencie didaktikov biológie a geológie
Katarína Ušáková

Niektoré zaujímavosti o mikroskopických siniciach
Veronika Zvončeková

Malý obrazový atlas našich sinic a řas
Ľubomír Kováčik

Terminologický slovník pre sinice a riasy
František Hidák

Pár slov na úvod k miniatlasu fototrofných mikroorganizmov

Sinice – ich morfológia, rozmnožovanie a ekológia

ročník 7, 2002, č. 2, ISSN 1335-8960

obsah čísla 2

Demonstrace vršenek (vršoviek) vo středoškolské výuce biologie
Václav Ducháč

Ověřování vědomostí a dovedností žáku základní školy z přírodopisu
Věra Čížková, Gabriela Hečíková

Vplývajú zmeny obsahu CO2 v ovzduší na fotosyntézu rastlín?
Peter Paľove - Ballang

Stereochémia organických zlúčenín
Lila Kremžárová, Michal Malík, Marta Sališová

Chémia a mineralógia na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici
Milan Melicherčík, Danica Melicherčíková

Chaotické deje v prírode a prírodných vedách
Karol Jasenák

Laboratórne pozorovanie a pokusy z ekológie na modelovom príklade témy Drobné kôrovce
Róbert Košík

Využitie náučného textu na hodine prírodopisu
Danica Baranová

Pôvod názvov chemických prvkov
Ján Reguli, Mária Linkešová, Ján Slanicay

Zaujímavosti o červených riasach
František Hindák

Červené riasy (Rhodophyta)
František Hindák

ročník 7, 2002, č. 3, ISSN 1335-8960

obsah čísla 3

Fullereny a výučba chémie
Jarmila Kmeťová, Karel Kolář, Otto Tomeček

Epilepsia – od histórie po súčasnosť
Branislav Kollár

Zinok a jeho biologická hodnota
Erika Andogová, Katarína Gyoryová

Nová nádej pre Slovensko – možnosť koordinácie európskych aktivít v oblasti vzdelávania
Vladimír Šucha, Eva Miadoková

Jubileum katedry
Milan Gnoth, Mária Kredátusová

Projekt „Zdravé srdce“ zameraný na podporu environmentálneho zdravia
Jana Višňovská, Zuzana Ondrejičková

Ochrana prírody nepozná hranice
Katarína Dodoková

Pôsobenie prof. RNDr. Et PhMr. Bohumíra Rosického, DrSc. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
Ivan Országh

Strašek kudlankový jako netradiční zoologický materiál ve výuce biologie
Václav Ducháč

Môžu encyklopédiu BELIANA využívať aj učitelia chémie, biológie a geografie?
Štefan Toma

Paleontologické nálezy v handlovsko-nováckej hnedouhoľnej panve
Ida Hantabálová

Rozsievky – ich morfológia, rozmnožovanie, ekológia a význam
František Hindák, Alica Hindáková

ročník 7, 2002, č. 4, ISSN 1335-8960

obsah čísla 4

Čo ponúka Projekt Infovek školám
Katarína Melišová, Elena Čípková

Úroveň vstupných vedomostí z chémie študentov 1. ročníka stredných odborných učilíšť
Peter silný, Martina Fürješová

„Acidobazické titrácie v škole s podporou systému IP-COACH“
Zita Kováčová

Význam biosyntézy celulózy a jej inhibícia špecifickými herbicídmi
Sylvia Budíková

Najvýznamnejší objav storočia, ak nie tisícročia
Marta Kollárová

Úlohy z anorganickej chémie
Pavol Danko

Masarovičová, E., Repčák, M. a kolektív: Fyziológia rastlín
Ľubomír Nátr

RNDr. Iľja Okáli, CSc. 1934 – 2002
Vladimír Janský

Výskum sťahovania vtákov a jeho metódy
Soňa Sabová

Neobyčajná environmentálna rozprávka
Natália Arpášová

Reprodukčné správanie modliviek (Mantodea)
Pavol Prokop

Rastlinné bičíkovce: Panciernatky, kryptomonády a zelenivky
František Hindák

ročník 7, 2002, mimoriadne číslo,
ISSN 1335-8960

obsah mimoriadneho čísla

Environmentálne mutagény - možnosť ich detekcie a eliminácie
Eva Miadoková

Prevencia fajčenia v základných školách
Ivana Záhradníčková, Eliška Gálová

Geomedicína na Slovensku
Miloslav Khun, Stanislav Rapant

ŽIVICA
Centrum environmentálnej a etickej výchovy

Juraj Hipš

Antioxidanty: významný ochranný faktor v ľudskej výžive
Emil Ginter

Bioindikačný potenciál druhu a jeho aplikácia v ekologickom výskume s dôrazom na využitie rovnokrídleho hmyzu
Peter Fedor

Nové trendy v organickej syntéze
Mária Mečiarová

Zeolity a ich využitie v environmentálnej oblasti
Mária Reháková, Silvia Čuvanová