Current issue

Volume 2, 1997

Volume 2, 1997, Number 1, ISSN 1335-8960

content

Ako nebyť Sizyfom
Jana Višňovská

Úroveň vedomostí absolventov gymnázií z anorganickej chémie
Peter Silný, Andrea Kosárová

Tri línie života - základná klasifikácia organizmov
Juraj Krajčovič

Pozor, kliešte!
Milan Labuda

Ribonukleotidreduktázy - dôlažité enzýmy v evolúcii
Mária Kollárová

Od lupy po elektrónový mikroskop
Jozef Krištín

Nové učebnice: Analytická chémia
Kolektív autorov SPŠCH, Ján Kandráč

Podujatia SBS
Helena Šípošová

Úcta k životu a biológia
Oľga Erdelská

Medzinárodné súťaže mládeže v biológii a ekológii
Pavol Eliáš

Recenzie: Prehľad biológie, 1. časť
Vera Krátka

Martin Uher - život a dielo
Ivan Országh

Volume 2, 1997, Number 2, ISSN 1335-8960

content

Ako nebyť Sizyfom II.
Jana Višňovská

Problematika učebných úloh vo výučbe prírodných vied
Hana Čtrnáctová

Výpočty s neekvivalentnými množstvami látok
Ivan Hnát

Bórová neutrónová záchytová terapia
Marko Fülöp, Andrea Fajnorová

Sól - gél procesy v chémii
Denisa Huličková, Vladimír Fajnor

Neobyčajné materiály - anorganické aerogély
Karol Jasenák

Nové učebnice: Nový produkt Prírody
Vladimír Fajnor

Peľová informačná služba a jej niektoré botanické aspekty
Milan Križo

Postoje a pripomienky žiakov 1. ročníkov gymnázia, stredných odborných škôl a učilíšť k obsahu učebného predmetu chémia na základnej škole
Milan Veselský

Adresár komisií biologickej olympiády

Recenzie: Mokrade pre život

Jozef Pantoček
Ivan Hrabovec

Detektív babočka zasahuje - krádež v múzeu
Jana Široká

Pestré všeličo
Anna Prokešová

Volume 2, 1997, Number 3, ISSN 1335-8960

content

Látky a ich vlastnosti
Ľubomír Held, Martina Kovačócyová

Úroveň osvojenia si vybraných zoologických pojmov
Katarína Ušáková, Monika Habánková

Pozícia lišajníkov v systéme živých organizmov
Anna Guttová

Význam porúch meiózy v evolúcii a šľachtení rastlín
Dana Šubová

Zákonitosti vo vývoji a spôsobe života vošiek
Ľudovít  Weismann

Vyskoteplotné supravodiče - materiály budúcnosti
Adriána Bučkuliaková, Gustav Plesch

Vzťah človeka k chrómu
Danica Melicherčíková, Milan Melicherčík

Do pozornosti učiteľom chémie
Katarína Čumová

Školský náučný chodník Kľačno
Ida Hantabálová

Osobosti: Štefan Lumnitzer
Marta Vozárová

Vtáčie búdky
Zlatica Országhová, Peter Puchala

Volume 2, 1997, Number 4, ISSN 1335-8960

content

Úroveň vedomostí absolventov gymnázií z problematiky chémia prírodných látok
Peter Silný, Dagmar Krieglsteinová

Chémia každodenného života v krajinách EU
Mária Ganajová

Vzdelávací štandard z prírodopisu a jeho experimentálne overovanie
Mária Uhereková

Prírodopis v základných školách a v gymnáziu so štvrročným a osemročným štúdiom
Mária Uhereková, Katarína Ušáková

Pre učiteľov vyučujúcich prírodopis v 9. ročniku základných škôl
Ida Hantabálová

Azbest v pľúcach
Jozef Krištín, Ondrej Chreňo

Čo sú biotechnológie
Jozef Bella

Chemické laboratórne cvičenia 2.
Pavol Záhradník

Nová učebnica prírodopisu pre 5. ročník ZŠ
Vera Krátka

Nová učebnica prírodovedy pre 3. ročník ZŠ

Prvé botanické záhrady na Slovensku
Ivan Hrabovec

Cena Európskej rady chemického priemyslu za prírodovedné vzdelávanie za rok 1998

Čo nové v biologickej olympiáde, kat. C a D
Mária Uhereková

19. celoštátne kolo SOČ
Jana Široká

Albinotické mutanty duba
Oľga Erdelská

Zoológia trochu inak
Mária Uhereková

Sašine kúzla
Jana Široká

Tajnička
Mária Žišková

Nové učebnice