Current issue

Biology, ecology, chemistry

ročník 5, 2000, č. 1, ISSN 1335-8960

obsah čísla 1

Minulosť, súčasnosť a budúcnosť informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní prírodovedných predmetov na slovenských školách
Tibor Nagy

Vzdelávací štandard z biológie a jeho experimentálne overovanie
Katarína Ušáková

Ako fungujú iónové kanály v rastlinných bunkách?
Igor Mistrík

Kombinatorická chémia – nová technika v organickej syntéze
Pavol Záhradník

Nová učebnica Biológie pre gymnáziá 1
Anna Dorčáková, Jana Višňovská

Ekosozologická sieť smaragdových území
Mikuláš J. Lisický

Oxidačno-redukčné rovnováhy v úlohách
Erika Vadkertiová, Imrich Zelenský

Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR
Helena Šípošová

K životnému jubileu doc. Ing. Tibora Lipthaya, CSc.
Ľubomír Held

Niektoré nepresnosti v gymnaziálnej učebnici chémie
Jozef Tatiersky

Čnelkové trichómy zvončekovitých
Oľga Erdelská

ročník 5, 2000, č. 2, ISSN 1335-8960

obsah čísla 2

Zaujímavé pokusy na dôkaz niektorých fyzikálnych a fyzikálnochemických vlastností vody
Zuzana Melichová

Úroveň vedomostí študentov gymnázií z učiva stavba atómu, periodická sústava prvkov a chemická väzba
Dana Kucharová, Peter Silný

Klonovanie cicavcov a človeka od science-fiction k realite
Ivan Hapala

Apoptóza – ako zomierajú bunky
Peter Polčic

Metódy a možnosti využitia granulometrickej analýzy
Karol Jasenák

Učebnica prírodopisu pre 6. ročník základných škôl

Chelátometria, princíp a využitie
Erika Vadkertiová, Imrich Zelenský

Ľ. Gábriš a kol.: Ochrana a tvorba životného prostredia
Štefan Poláček

Komentovaný prehľad vyšších rastlín flóry Slovenska, uvádzaných v literatúre ako endemické taxóny
Kornélia Goliášová

Téma mravce v učive prírodopisu pre základné školy
Pavol Prokop, Kristína Žoldošová

Podrobnejšie o farbe a povrchu kvetov
Katarína Dekánková

ročník 5, 2000, č. 3, ISSN 1335-8960

obsah čísla 3

Tvorivosť a jej rozvíjanie vo vyučovaní biológie
Paulína Koršňáková

Vplyv látok na ľudský organizmus
Elena Čipková, Peter Silný

Aj batérie majú svoje vírusy
Marián Mačor

Ióny H3O+ a OH- v kryštalických látkach a vo vodných roztokoch
Jozef Tatiersky

Základy chémie – učebnica pre gymnáziá s osemročným štúdiom

SPN vydalo v roku 2000 ďalšie dve gymnaziálne učebnice biológie
Jana Višňovská

Súčin rozpustnosti a rozpustnosť v problémových úlohách
Imrich Zelenský, Erika Vadkertiová

Téma mravce v učive prírodopisu pre základné školy (pokračovanie)
Pavol Prokop, Kristína Žoldošová

Netradičná názornosť na hodinách chémie
Natália Arpášová

Prírodopisné zošity pre 6. – 9. roč. základnej školy
Ida Hantabálová

ročník 5, 2000, č. 4, ISSN 1335-8960

obsah čísla 4

Meď – mikrobiogénny prvok a vyučovanie chémie
Daniela Melicherčíková, Milan Melicherčík

Ako žiaci základných škôl vnímajú svojho učiteľa chémie
Mária Lichvárová, Ivan Ružička

Vzdelávacie štandardy z organickej chémie pre gymnáziá so štvorročným štúdiom
Katarína Zverecová, Peter Silný

Projekt Ľudský genóm: čo nám prináša možnosť čítať v knihe ľudskej DNA?
Ivan Hapala

Kľúč k úspešnej liečbe tuberkulózy skrýva bunková stena mykobaktérií
Jana Korduláková, Katarína Mikušová

Klub veselých a vynaliezavých chemikov
Natália Arpášová

Úlohy z chémie pre 8. ročník ZŠ

Škorec lesklý (Sturnus vulgaris) v Botanickej záhrade Univerzity Komenského
Dáša Straponová, Juraj Országh, Branislav Pastorek

 
More Articles...