Current issue

Biology, ecology, chemistry

ročník 4, 1999, č. 1, ISSN 1335-8960

obsah čísla 1

Problémové úlohy a modely usmerňovania ich riešenia k tematickým celkom Chemická kinetika a Chemická rovnováha
Peter Silný, Ivana Pichaničová

Postoje a názory stredoškolákov na možnosti žiakov základnej školy uplatňovať vlastnú aktivitu pri rozvíjaní svojho poznania na vyučovaní biológie v základnej škole
Milan Veselský

Sú tioredoxíny univerzálne proteíny?
Marta Kollárová, Darina Mikulášová

Azbesty
Pavel Fejdi, Milan Bobro

Menštruačný cyklus a hormonálna antikoncepcia vo vyučovaní biológie
Anna Strunecká

Hybridizácia a hydrogenéza u vodných skokanov
Peter Mikulíček

Jašterica múrová
Ivan Bartík

Čo prináša nová učebnica geológie pre 8. ročník základných škôl
Mária Bizubová, Mária Uhereková

Projekt – Škola podporujúca zdravie
Peter Červeňanský

Terminológia biodiverzity
Mikuláš Lisický

Praktické cvičenia z biológie v učive vtáky v osemročnom gymnáziu
Katarína Ušáková, Ľubomíra Bukvaiová

ročník 4, 1999, č. 2, ISSN 1335-8960

obsah čísla 2

Nové technológie výučby chémie s použitím INTERNETu
Beáta Brestenská, Katarína Szarka

Poznámka ku kapitole Roztoky v učebniciach stredných škôl
K. Jesenák

Úskalia generalizácie v biologických vedách
P. Eliáš

Rastlinné organizmy v dávnych geologických dobách a ich význam pre rekonštrukciu paleoklímy
Viliam Sitár

Prírodopis pre 5. ročník ZŠ (2. vydanie)

Projekt – Geologické vzdelávanie pre špecializačné inovačné štúdium
Lídia Turanová

Postoje a názory žiakov základných škôl a gymnázií k otázkam životného štýlu
Katarína Ušáková, Michal Niedl

Najvyššie pocity v chémii
Pavol Záhradník

Laboratórne metódy výskumu minerálov a hornín III. Termická a röntgenovo – difrakčná analýza
Lídia Turanová

Kultivácia prvokov v školských podmienkach a ich význam a využitie pre pedagogickú prax
Eva Čičmanová, Eva Tirjaková

ročník 4, 1999, č. 3, ISSN 1335-8960

obsah čísla 3

Drogy – novodobá hrozba pre mladú generáciu
Katarína Zverencová, Pavol Záhradník

Čo vieme o nektáriách
Zora Hanáčková

Význam vanádu a jeho zlúčenín v biologických systémoch
Michal Sivák

Je malát dehydrogenáza len enzýmom Krebsovho cyklu?
Nataša Merník, Marta Kollárová

Podnety na podporu Chemickej olympiády
Imrich Zelenský

Na pomoc autorom vysokoškolských a kvalifikačných prác
Milan Gnoth

Profesor Michal Novikov – prvý vedúci zoologického pracoviska Univerzity Komenského
Ivan Országh

Námet na terénne cvičenie z učiva geológie v doline Hlboče
Mária Bizubová, Alžbeta Hornáčková

Príroda Kréty
Milada Holecová

Základy mikroskopovania – metodická pomôcka pre výučbu biológie v 1. ročníku gymnázií
Ľuboš Danišovič

ročník 4, 1999, č. 4, ISSN 1335-8960

obsah čísla 4

Komplet programov Fyziológia výživy rastlín pre systém Famulus
Jana Hurňáková, Ľubomír Nátr

Úroveň osvojenia vzdelávacieho štandardu z chémie žiakmi 8. ročníka základnej školy
Peter Silný, Anna Bulasová

Žiak a jeho učiteľ chémie
Ivan Ružička, Mária Lichvárová

Mimikry aj v rastlinnej ríši
Pavol Eliáš

Biodni
Paulína Koršňáková

V kameňoch sú ukryté dejiny Zeme, sila života i tajomná krása
Zora Piatriková

Neutralizačná odmerná analýza a problémové úlohy
Imrich Zelenský, Erika Vadkertiová

Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska
Šípošová Helena, Jurkovičová Viera

Publikácia s novým prístupom k riešeniu úloh
Ľ. Žúrková

Tepuis – stratený svet?
Tomáš Derka

Praktické cvičenia na tému zmyslové ústroje
Elena Čipková, Soňa Grmanová

Sto rokov od objavu dvojitého oplodnenia krytosemenných rastlín
Oľga Erdelská

 
More Articles...