Aktuálny obsah

Biológia, ekológia, chémia

ročník 24, 2020, č. 4, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Zisťovanie vedomostí a názorov žiakov maturitných ročníkov vybraných stredných škôl k problematike očkovania
Soňa Nagyová, Kristína Jankajová, Tibor Nagy

Nápady a postrehy

Námety výskumne ladených aktivít (IBSE) k zloženiu látok pre ISCED 2 – Časticový model látky
Jana Bronerská, Ľubomír Held, Jana Kocúnová

Nové učebnice

Výučba chémie ako ExpEdícia
Katarína Kotuľáková

ročník 24, 2020, č. 3, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Identifikácia miskoncepcií žiakov ZŠ o rozmnožovacej sústave človeka
Soňa Nagyová, Monika Komadová, Tibor Nagy, Mariana Páleníková, Henrieta Mázorová

Náučné plagáty – Kliešť obyčajný
Gabriela Hrkľová, L. Rúčková

Proces osvojovania si pojmov z biológie žiakmi nižšieho a vyššieho stupňa sekundárneho vzdelávania a príklad jeho aplikácie v téme Dýchacia sústava človeka
Mária Matoková, Zuzana Haláková

Využitie odbornej eseje na hodinách chémie
Dominik Šmida, Tibor Nagy, Elena Čipková

ročník 24, 2020, č. 2, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Úloha motivace žáků v badatelsky orientovaném
přírodovědném vzdělávání
David Hurný, Simona Petrželová

Projektová výuka v pregraduální přípravě učitelů
Kateřina Trčková

Pracovné listy a experimenty ako motivácia pri fixácii učiva 
o negatívnom dopade plastov na životné prostredie
Branislav Kolena, Zuzana Poláčiková, Michaela Henčeková


Nápady a postrehy

Námety výskumne ladených aktivít (IBSE) z organickej chémie
pre ISCED 2 – plasty (II)
Jana Bronerská, Michaela Žemlová


Nové učebnice

Maturita z biológie
Mariana Páleníková, Soňa Nagyová

ročník 24, 2020, č. 1, ISSN 1338-1024

Didaktika predmetu

Prírodovedná gramotnosť a kritické zhodnotenie mediálnych výstupov
Katarína Kotuľáková

Je potrebné zvýšiť informovanosť žiakov učebného odboru kaderník o vplyve farbenia vlasov na vznik rakoviny?
Jazmína Székházi Hlavatá, Eliška Gálová

Formatívne hodnotenie z hľadiska zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce
Katarína Szarka, Beáta Brestenská, Mária Ganajová

Využitie geologických lokalít učiteľmi vo vyučovaní na základných školách a gymnáziách
Alžbeta Hornáčková

Nápady a postrehy

Námety výskumne ladených aktivít (IBSE) z organickej chémie
pre ISECD 2 (V. časť– opticky aktívne látky)

Katarína Kotuľáková, Simona Polláková, Ľubomír Held

Námety výskumne ladených aktivít (IBSE) z organickej chémie
pre ISCED 2 – plasty (I)

Jana Bronerská, Michaela Žemlová

 
Viac článkov...