Current issue
We have 1 guest online

Profil časopisu

There are no translations available.

 

Primárnym poslaním časopisu Biológia, ekológia, chémia je publikovať pôvodné výskumné práce z oblasti prírodovedného vzdelávania. V rámci ďalších rubrík sa ponecháva priestor aj na popularizáciu biológie, ekológie a chémie prezentovaním aktuálnych poznatkov a zaujímavostí z uvedených prírodovedných disciplín. Dôležitým cieľom je poskytnúť podporu učiteľom z praxe prostredníctvom rôznych metodických príspevkov a zároveň ich vtiahnuť do publikovaných akademických tém.

 

Všetky články publikované v časopise sú recenzované.

 

 

Editoriál 2017

There are no translations available.

Vážení čitatelia

Predkladané dve jesenné čísla  časopisu Biológia, Ekológia a Chémia sa vydávajú z príležitosti ukončenia monitorovacieho obdobia  projektu „Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života“ (ITMS 26240120003), ktorý bol riešený v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV) a podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vďaka tomuto operačnému programu (OP VaV) bola v rokoch 2007-2013 poskytovaná finančná podpora na aktivity výskumu a vývoja a na infraštruktúru vysokých škôl. Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Predložený a v priebehu piatich rokoch monitorovaný projekt vychádzal z analýzy priorít a potrieb vedeckého výskumu vo svete, Európskej únie a z potenciálu, ktorý Univerzita Komenského ako aj SAV v Bratislave predstavuje prostredníctvom excelentných vedecko-výskumných pracovníkov, zanietených vysokoškolských pedagógov, ako aj talentovaných študentov z rôznych stupňov vysokoškolského vzdelávania.

Read more...

 

Editoriál 2016

There are no translations available.

Vážení čitatelia,

V druhom čísle 20. ročníka časopisu a v nasledujúcich dvoch číslach prinášame okrem bežných príspevkov, ktoré prišli do redakcie, aj výber niekoľkých článkov, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii ScienEdu 2016 s podtitulom

INOVÁCIE A TRENDY V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ.

Read more...

 

Mimoriadne číslo časopisu

There are no translations available.

Vážení čitatelia,

Mimoriadne číslo časopisu Biológia Chémia a Ekológia sa vydáva z príležitosti ukončenia projektu „Rozvoj Centra excelentnosti na využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života“ (ITMS 26240120027) spolufinancovaného Európskou úniou. Predložený projekt vychádzal z analýzy priorít a potrieb vedeckého výskumu vo svete, Európskej únie a z potenciálu, ktorý UK predstavuje prostredníctvom excelentných jedincov a kolektívov v oblasti vied o živej prírode s cieľom zabezpečiť rozvoj a uplatnenie genomiky, proteomiky, bunkového inžinierstva a bioinformatiky v medicíne a biotechnológiách.


Read more...