Current issue
Mimoriadne číslo
We have 1 guest online

Mimoriadne číslo časopisu

There are no translations available.

Vážení čitatelia,

Mimoriadne číslo časopisu Biológia Chémia a Ekológia sa vydáva z príležitosti ukončenia projektu „Rozvoj Centra excelentnosti na využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života“ (ITMS 26240120027) spolufinancovaného Európskou úniou. Predložený projekt vychádzal z analýzy priorít a potrieb vedeckého výskumu vo svete, Európskej únie a z potenciálu, ktorý UK predstavuje prostredníctvom excelentných jedincov a kolektívov v oblasti vied o živej prírode s cieľom zabezpečiť rozvoj a uplatnenie genomiky, proteomiky, bunkového inžinierstva a bioinformatiky v medicíne a biotechnológiách.


Read more...