Pokyny pre autorov

Príspevky musia byť dodané v elektronickej verzii mailom na adresu bech@truni.sk. Príspevky píšte v textovom editore s výstupom vo formáte .rtf, .docx alebo .odt. Priložte aj jednu podpísanú fotokópiu.

Autori na konci príspevku uvedú celé meno, priezvisko a titul, adresu pracoviska, pracovné zaradenie.
Vedecké štúdie a odborné príspevky by mali mať rozsah 5 až 8 normostrán (jedna normostrana zodpovedá 30 riadkom po 60 znakov vrátane medzier). Príspevky informačného charakteru by nemali byť dlhšie ako 3 normostrany.
Súčasťou príspevku je aj názov článku v anglickom jazyku, abstrakt a kľúčové slová v anglickom jazyku v rozsahu 5 riadkov.
Zoznam literatúry je potrebné citovať podľa normy STN ISO 690. Privítame dodanie obrazového materiálu v dobrej kvalite.
Príspevky sú recenzované. 

Adresa redakcie

Katedra chémie

Pedagogická fakulta

Trnavská univerzita v Trnave

Priemyselná 4

P. O. BOX 9

918 43 Trnava

Slovensko

Kontakty

Call: +421 33 5939 515

Email: bech@truni.sk

Request For Feature Member