Redakčný proces

Redakčný proces

1. Doručenie článku do redakcie

Redakčný proces začína v momente doručenia „rukopisu“ do redakcie. Autori by sa mali riadiť podľa pokynov redakcie. Redakcia najneskôr do dvoch týždňov potvrdí príjem článku. 

2. Prvotná revízia článku

Pri prvotnej revízii článku sa sa posudzuje, či boli dodržané formálne požiadavky na článok. Zároveň sa v tejto fáze v hrubších kontúrach hodnotí, či článok zodpovedá obsahovým a kvalitatívnym kritériám časopisu Biológia ekológia, chémia. 

3. Anonymné recenzné konanie

Ak je výsledkom predbežného hodnotenia pozitívne stanovisko, tak sa prechádza do ďalšej fázy, v ktorej článok posudzujú dvaja anonymní recenzenti. Štandardná dĺžka vymedzená na vypracovanie posudku je 30 dní, ale recenzný proces sa môže predĺžiť vzhľadom na riziko, že by neboli dostupné personálne kapacity medzi recenzentmi. Recenzenti postupujú pri hodnotení podľa štrukturovaného nástroja schváleného redakčnou radou. 

V prípade, že medzi recenzentmi nenastane zhoda v záverečnom stanovisku a aspoň jeden z recenzentov neodporučí článok na publikovanie, redakcia môže požiadať o vypracovanie posudku ešte ďalšieho, tretieho recenzenta.

Ak obaja recenzenti poskytnú zamietavé stanovisko, článok nepostúpi do ďalšej fázy recenzného konania a nebude publikovaný.  

4. Zapracovanie pripomienok recenzentov

Ak bolo celkové stanovisko recenzentov kladné, prípadne recenzenti žiadajú o nejaké úpravy v rukopisu, autor zapracuje pripomienky recenzentov, prípadne sa vyjadrí k otázkam nastoleným v posudku.

5. Prijatie článku na publikovanie

Redakcia napokon posúdi článok v kontexte recenzných posudkov a vydá rozhodnutie o jeho publikovaní alebo zamietnutí. 

6. Publikovanie na webe časopisu

Článok prijatý na publikovanie sa technicky spracuje a finálnu verziu autorizuje samotný autor článku. 

Najbližšia uzávierka

Etické zásady publikovania

Časopis sa hlási k etickým zásadám….