Zameranie časopisu

Časopis orientovaný
na výskum, teóriu a prax
v prírodovednom vzdelávaní

Časopis Biológia, ekológia, chémia (BECH) sa zameriava na problematiku prírodovedného vzdelávania, na pôvodné vedecké štúdie v uvedenej oblasti, prináša informácie o vedeckých objavoch a  zaujímavostiach v biológii, ekológii a chémii.

Časopis informuje o nových učebniciach a publikáciách, inovatívnych prístupoch vo vzdelávaní a poskytuje informácie o žiackych prírodovedných súťažiach. Na stránkach časopisu nájdete tiež recenzie publikácií, profily výnimočných osobností a komentáre čitateľov k rôznym aktuálnym témam.

Časopis vytvára a poskytuje priestor na prepojenie teórie, výskumu a praxe v oblasti prírodovedného vzdelávania.
Všetky články publikované v časopise Biológia, ekológia, chémia sú recenzované.

Rubriky časopisu

DIDAKTIKA PREDMETU

originálne výskumné práce realizované v rámci jednotlivých odborových didaktík, odborné štúdie z oblasti prírodovedného vzdelávania

ZAUJÍMAVOSTI VEDY

odborné vedecké články,
najnovšie vedecké objavy,
nové odborné publikácie a pod.

RECENZIE

posúdenie nových publikácií
z prírodovedných odborov
alebo z oblasti odborových didkatík

Ďalšie rubriky

  • NOVÉ UČEBNICE – nové učebnice z biológie, ekológie, chémie
  • INFORMUJEME A PREDSTAVUJEME – rozličné aktuálne informácie z rôznych podujatí v oblasti školstva, informácie z MŠ SR, z vedeckých inštitúcií, študijné smery, odbory univerzít v SR, vedecké pracoviská, uplatňovanie absolventov
  • OLYMPIÁDY A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY – informácie o biologických a chemických olympiádach, podnety na samostatnú a záujmovú prácu žiakov mimo vyučovacieho procesu
  • OSOBNOSTI A VÝROČIA – profil osobností z chemických a biologických vied, jubileá
  • NÁZORY A POLEMIKY – rôzne úvahy nad aktuálnymi spoločenskými otázkami, ktoré sa dotýkajú vzdelávania v prírodovednej oblasti
  • NÁPADY A POSTREHY – rozličné námety použiteľné vo vyučovaní, pripomienky k učebniciam, možnosti používania alternatívnych učebníc, iných pomôcok, demonštrovanie pokusov a pod.
  • PREČÍTALI SME ZA VÁS – upozornenie na zaujímavé články, knihy, weby