Členka redakčnej radyKatedra fyziológie rastlín
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovensko

doc. RNDr. Ľudmila Slováková, CSc.

členka redakčnej rady

časopisu Biológia, ekológia, chémia