Členka redakčnej radyKatedra genetiky
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovensko

prof. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.

členka redakčnej rady

časopisu Biológia, ekológia, chémia