Členka redakčnej radyKatedra biochémie
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovensko

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

členka redakčnej rady

časopisu Biológia, ekológia, chémia