Člen redakčnej radyKatedra didaktiky prírodných vied,
psychológie a pedagogiky
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovensko

prof. RNDr. Miroslav Prokša, CSc.

člen redakčnej rady

časopisu Biológia, ekológia, chémia