Current issue

Author Guidlines

Príspevky musia byť dodané v elektronickej verzii na CD alebo mailom na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it a jedna kópia v tlačenej podobe. Príspevky píšte v textovom editore s výstupom vo formáte .rtf, .doc alebo .odt.

Autori na konci príspevku uvedú celé meno, priezvisko a titul, adresu pracoviska, pracovné zaradenie a na konci príspevku sa podpíšu.
Vedecké štúdie a odborné príspevky by mali mať rozsah 5 až 8 normostrán (jedna normostrana zodpovedá 30 riadkom po 60 znakov vrátane medzier). Príspevky informačného charakteru by nemali byť dlhšie ako 3 normostrany.
Súčasťou príspevku je aj abstrakt v anglickom jazyku v rozsahu 5 riadkov.
Zoznam literatúry je potrebné obmedziť len na najnutnejší rozsah a pramene citovať podľa normy STN ISO 690. Privítame dodanie obrazového materiálu v dobrej kvalite.
Príspevky sú recenzované. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.

Vzor príspevku