Current issue

Editoriál 2017

There are no translations available.

Vážení čitatelia

Predkladané dve jesenné čísla  časopisu Biológia, Ekológia a Chémia sa vydávajú z príležitosti ukončenia monitorovacieho obdobia  projektu „Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života“ (ITMS 26240120003), ktorý bol riešený v rámci Operačného programu Výskum a vývoj (OP VaV) a podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Vďaka tomuto operačnému programu (OP VaV) bola v rokoch 2007-2013 poskytovaná finančná podpora na aktivity výskumu a vývoja a na infraštruktúru vysokých škôl. Z geografického hľadiska pokrýva celé územie Slovenskej republiky.

Predložený a v priebehu piatich rokoch monitorovaný projekt vychádzal z analýzy priorít a potrieb vedeckého výskumu vo svete, Európskej únie a z potenciálu, ktorý Univerzita Komenského ako aj SAV v Bratislave predstavuje prostredníctvom excelentných vedecko-výskumných pracovníkov, zanietených vysokoškolských pedagógov, ako aj talentovaných študentov z rôznych stupňov vysokoškolského vzdelávania.

V súčasnom období je v rezorte školstva priam esenciálne, aby vysokoškolská veda a technika zahŕňala podporované výskumné aktivity verejných vysokých škôl v troch oblastiach: (a) prevádzku a rozvoj infraštruktúry vysokoškolskej vedy a tech-niky (vrátane rezervy na podporu neplánovaných vedeckých aktivít verejných vysokých škôl v oblasti vedy a techniky) a umožňovala uchádzať sa o projekty z Európskych štrukturálnych fondov, (b) základný výskum prostredníctvom vnútorného grantového systému VEGA a APVV, (c) aplikovaný výskum v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia prostredníctvom vnútorného grantového systému KEGA. Takisto je nevyhnutné, aby vzdelávacie a vedecké inštitúcie na Slovensku v spolupráci s poprednými vedecko-výskumnými a univerzitnými pracoviskami  v Európe, ale aj v zámorí získali príslušnéknow-how“ v rôznych oblastiach vied o živej prírode s cieľom aplikovať ich rozvoj a uplatnenie pomocou moderných informačných prístupov genomiky, proteomiky, bunkového inžinierstva a bioinformatiky hlavne v medicíne a biotechnológiách, ako aj v priemyselnom inžinierstve.

 

V súhlase s uvedenou predstavou, bolo ambíciou projektu „Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života“ (ITMS 26240120003) položiť základy špičkového centra zameraného na biomedicínsky výskum a vzdelávanie v tejto oblasti na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Lekárskej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Farmaceutickej fakulty UK a partnerských pracovísk zo Slovenskej akadémie vied (Virologický ústav SAV a Ústav molekulárnej biológie SAV) v Bratislave.

Poslaním „Centra excelentnosti na využitie informačných biomakromolekúl na zlepšenie kvality života“ bolo zabezpečiť, aby vzdelávanie a výskum v prírodovedných oblastiach na Slovensku sa mohol stať významnou súčasťou Európskeho výskumného a vzdelávacieho priestoru.

Snahou autorov článkov bolo priblížiť niektoré nové a zaujímavé poznatky, z rôznych oblastí vied o živote a ich aplikáciách v oblasti biomedicínskeho a biotechnologického výskumu, čitateľom z radov študentov i pedagógov všetkých typov škôl.

Gabriela Gavurníková, Marta Kollárová