Current issue

Biology, ecology, chemistry

ročník 6, 2001, č. 1, ISSN 1335-8960

obsah čísla 1

Vztahy v rostlinné říši na příkladu jmelí návrhem učebních úloh pro výuku ekologie a biologie
Milada Švecová

Didaktické spracovanie školských biologických pokusov na tému životné prejavy buniek
Elena Čipková

Ako pracovať s novými učebnicami biológie pre gymnáziá
Katarína Ušáková

Zloženie a označovanie vodných roztokov niektorých látok
Jozef Tatiersky

Otázky a úlohy k novej učebnici chémie pre 8. ročník základných škôl
Peter Silný, Dana Kucharová

Zaujímavejšie vo výpočtoch chémie
Oľga Daxnerová

Streptomycéty
Kristína Weissová

FÓRUM PEDAGOGIKY Celoštátna konferencia učiteľov a jej sekcie
Ľudovít Hrdina

Papierové tajomstvá
Natália Arpášová

Pedagogická práca učiteľa (Petlák Erich)
Milan Gnoth

Vieš, čo ješ?
Viera Lisá

ročník 6, 2001, č. 2, ISSN 1335-8960

obsah čísla 2

Výchovno-vzdelávacie ciele a ich vymedzenie na príklade tematického celku Biológia bunky
Katarína Ušáková

Úroveň vedomostí študentov gymnázií z učiva Zákonitosti chemického deja
Dana Kucharová

Jednoduché pokusy vo vyučovaní chémie na ZŠ (Čím jednoduchšie, tým lepšie)
Mária Siváková, Miroslav Prokša, Viktor Obendrauf

Fytoremediácie – nové riešenie starých problémov?
Anna Šottníková

Vplyv nepriaznivých pôdnych faktorov na rast a vývin rastlín
Igor Mistrík

Ako je to s priónmi?
Marek Skoršepa, Jarmila Kmeťová

ADP/ATP translokátor – jednoduchá funkcia, mnohostranné využitie
Marek Mentel

Nová zbierka školských chemických pokusov
Miroslav Prokša

ročník 6, 2001, č. 3, ISSN 1335-8960

obsah čísla 3

Porovnanie kurikulárnych dokumentov vyučovania chémie na druhom stupni ZŠ v Poľskej republike a Slovenskej republike
Viola Gazdíková

Katalyzátor v školskom experimente
Zuzana Melichová, Lenka Harvanová

Mikrobiálne biotechnológie
Jozef Grones

Hydrolýza prvého typu
Jozef Tatiersky

Polstoročie chémie na Prírodovedeckej fakulte UK
Ľudmila Žúrková, Vladimír Fajnor

Drogová závislosť v základných a stredných školách
Adriana Štieberová, Eliška Gálová

Hniezdenie vtákov
Zlatica Országhová

Využitie niektorých druhov bystruškovitých (Coleoptera: Carabidae) vo vyučovaní prírodopisu v ZŠ
Pavol Prokop, Marianna Zimanová

Gélová filtrácia hemoglobínu – zážitok nielen pre chemika a biológia
Tatiana Horecká

ročník 6, 2001, č. 4, ISSN 1335-8960

obsah čísla 4

Čo budeme učiť v 9. ročníku základnej školy?
Mária Uhereková

Úroveň vedomostí študentov gymnázií z anorganickej chémie
Michaela Bahníková

Využitie tenkovrstvovej chromatografie vo vyučovaní chémie
Mária Mečiarová, Karin Minarovská

Doprava bielkovín v bunke
Silvia Sláviková, Juraj Krajčovič

Fándlyho „nekvitnúca“ jabloň a súčasná veda
Oľga Erdelská, Alojz Kaššák

Koenzým Q10 – spätný krok k mladosti
Jarmila Kmeťová, Otto Tomeček

Hydrolýza druhého typu
Jozef Tatiersky

53. Zjazd chemických spoločností
Jarmila Kmeťová

Prezentácia projektov Biologickej olympiády ako prostriedok environmentálnej výchovy
Ida Hantabálová

Ako prebehla Biologická olympiáda v kategóriách C a D v školskom roku 2000/2001
Zuzana Ondrejičková

Vzácne životné jubileum prof. RNDr. Ľudovíta Pastýrika, DrSc.
Karol Erdelský

ročník 6, 2001, mimoriadne číslo,
ISSN 1335-8960

obsah mimoriadneho čísla

Fyziológia stresu v rastlinách
Igor Mistrík

Alkohol, drogy, fajčenie očami žiakov
Anna Laurincová, Katarína Ušáková

Genotoxicita environmentálnych faktorov
Eva Miadoková

Didaktické aspekty environmentálnej a ekologickej výchovy v realizovanom projekte KEGA na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Milan Kminiak

Zelená chémia - výzva a príležitosť
Mária Mečiarová

Chémia okolo nás
Mária Lichvárová, Milan Melicherčík, Ivan Ružička, Otto Tomeček

Prírodné sorbenty a ich využitie pri ochrane životného prostredia
Karol Jesenák

 
More Articles...